โครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ประจําปี 2565
โดย แพทย์อาสาเซนต์คาเบรียล
(Saint Gabriel’s Medical Volunteers)

ความเป็นมาของโครงการ

การออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่เป็นไปตามนโยบายของพลเอกอัครเดช ศศิประภา อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล และ ภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ ซึ่งท่านทั้งสอง เป็นผู้ริเริ่มและดําเนินโครงการนี้มาโดยตลอด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค และ พื้นฟูสุขภาพอนามัย ซึ่งโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ เคยจัดโดยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล และต่อมาคณะกรรมการของสมาพันธ์ สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้ดําเนินโครงการอยู่ช่วงหนึ่ง การจัดโครงการแพทย์อาสาเคลื่อนที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากคณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัคร ข้าราชการในพื้นที่ ศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ รวมทั้ง สมาคม บริษัท ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ประจําปี 2565 โดยหน่วยแพทย์อาสาเซนต์คาเบรียล

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ประจําปี 2565 เป็นโครงการที่จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล สมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียล และ กลุ่มนักเรียน แผนกวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และ ข้าราชการในพื้นที่ทุกภาคส่วน

วันจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565

สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนสายมิตรวังท่าช้าง อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และใกล้เคียง ได้รับการตรวจและรักษาพยาบาลทางการแพทย์ และบริการด้านทันตกรรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปาะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ประชาชนที่มีรายได้น้อย เด็ก และ เยาวชน ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง
 3. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

 • ประชาชนในพื้นที่ และ ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีลําบากในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์
 • ประชาชนในกลุ่มเปาะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ประชาชนที่มีรายได้น้อย เด็ก และ เยาวชน
 • ผู้ป่วยเรื้อรัง และ ผู้ป่วยติดเตียง

บริการที่โครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ มีดังนี้

 1. การตรวจ และ การรักษาทางการแพทย์ฟรี
 2. การตรวจ และ การบริการทางด้านทันตกรรมฟรี
 3. การตรวจ และ การบริการทางด้านกายภาพฟรี จากนักกายภาพโรงพยาบาลตํารวจ
 4. การบริการจ่ายยา โดยเภสัชกร
 5. การตรวจวัดสายตา และ ประกอบแว่นสายตาให้กับประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาฟรี
 6. การแจกผ้าห่มให้กับประชาชน
 7. การอุปกรณ์เครื่องเขียน และ อุปกรณ์กีฬา ให้นักเรียน และ โรงเรียนในพื้นที่
 8. เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ประชาชนที่เข้ามารับการตรวจและรักษา

คณะผู้ร่วมดําเนินการ

 • หน่วยแพทย์อาสาเซนต์คาเบรียล โดยโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
 • สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล 
 • สมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียล
 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 สายวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 สายวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 
 • หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด
 • บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

คณะแพทย์ผู้ร่วมกิจกรรม

 • นพ.ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์
 • นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์
 • พ.อ.ร.ศ.นพ. นครินทร์ คันสนยุทธ 
 • นพ.ชัชวาล สมพรีวงศ์ 
 • พ.ต.อ.นพ.ธรรมโรจน์ ปุญญโชติ
 • ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ 
 • นพ.อดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ 
 • นพ.ชัยยศ สุนทราภา (SG50) 
 • ร.ศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร 
 • นพ.อภิพล ชาติสัมปันน์ (SG 87)
 • พล.ต.ต.นพ.สุรพล เกษประยูร 
 • นพ.นิวัติ เที่ยงธรรม 
 • นพ.วรวุฒิ จรรยาวนชิย์ 
 • นพ.ประวัฒน์ จันทฤทธิ์ 
 • นพ.ระพีภัทร์ เกษมศุข

คณะทันตแพทย์ผู้ร่วมกิจกรรม

 • คณะทันตแพทย์จากหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ
 • ท่านวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม
 • ทพ.ชาญชัย ทนต์ประเสริฐเวช
 • ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล

คณะผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์

นักกายภาพ

 • พ.ต.ท.หญิง อรอนงค์ อุทัย
 • ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา เสนาคม
 • ร.ต.อ.ศราวุธ ไชยยะ
 • ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง อัญชลี สมหมาย

นักกายภาพ

 • นายอนันต์ วริศนราทร (SG 48)

พยาบาล

 • คุณธีรนาฎ จตุพรธํารง
 • คุณพิชยากร กาศสกุล
 • คุณจุฬากรณ์ ภู่ชงแก้ว
 • คุณพรทิพย์ โกศลวัฒน์
 • คุณสุภาพพร ไพศาลธรรม
 • คุณฐิชาพัทธ์ ฐิติกมลพรภัทร์
 • คุณกนกพร เวทยสืบ
 • คุณสุดารัตน์ สียา
 • นักศึกษาพยาบาล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เภสัชกร

 • ภก. ปราโมทย์ ตันวัฒนะ
 • ภก. ดร. บุรินทร์ ต ศรีวงศ์
 • พ.ต.อ. ภก.วีรพงษ์ บรรพลิตานนท์
 • คุณสมพร ยะฆะเสม
 • ภก. วรดิษฐ์ ภู่เจริญ
 • ภก. อินทิรา วงศ์อัญมณีกุล
 • ภก. อภิชาติ ปฏิโภคศุภ
 • ภญ. ณัฐกร จริยภมรกุร
 • ภญ. ประภาพร กนกพจนานนท์
 • คุณประเทือง บรรยง

ผู้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ

 • คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
 • สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 • บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด
 • ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 • ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์
 • ดร.ประวิช รัตนเพียร
 • คุณพุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล
 • คุณสัณห์ ธีระโกเมน
 • ศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล รุ่น 50 (60)
 • ศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล รุ่น 56 (66)
 • ศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล รุ่น 48 (58)
 • สมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียล
 • เพื่อน ACS 2811 และสมาชิกสโมสรไลออนส์สากลภาค 310
 • คุณสมโภชน์ อาหุนัย
 • คุณวิทยา พานิชตระกูล
 • พล.อ.อาชวินทร์ เศวตเศรนี
 • ทันตแพทย์ชาญชัย ทนต์ประเสริฐเวช
 • ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ
 • คุณนพดล องค์ศรีกูล
 • นายแพทย์พฤฒิชัย ดํารงรัตน์
 • คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
 • พ.ต.อ.วีรพงษ์ บรรพลิตานนท์
 • พล.ร.อ.รัษฎางค์ ธีรเนตร
 • คุณณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยากุล
 • คุณกฤษณ์ ปิติมานะอารี
 • คุณชัชฎาภรณ์ พรรัตนมณีวงศ์
 • คุณธรรศ ธนจินดา
 • คุณปณภัทร มัธยันต์พล
 • คุณอรรจน์มณี ลุศนันทน์
 • คุณวรพงษ์ ผ่องสกุล
 • คุณพนัส อัสสรัตนกุล เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันคณะกรรมการ แพทย์ และเจ้าหน้าที่ (ก๋วยเตี๋ยวลิ้มเหล่าโหงว 300 ชาม กระเพาะปลาลิ้มเหล่าโหงว 300 ชาม เต้าทึงลิ้มเหล้าโหงว 300 ถ้วย และข้าวหมกไก่โซเฟีย 300 กล่อง)
 • คุณไสว กุลยิ่งยง ACS และเพื่อน (ข้าวสารหงษ์ทอง บรรจุถุงละ 5 กก.) จํานวน 1,200 ถุง

บริษัทที่ร่วมบริจาคยา

 • บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด
 • บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด
 • บริษัท อาร์เอ็กซ์ จํากัด
 • บริษัท ที.เอส.โพลีโปรดักส์ จํากัด
 • บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท ที.ซี.ฟาร์มา-เคม จํากัด (สํานักงานใหญ่)
 • บริษัท วิทัล ไลฟ์ จํากัด (สํานักงานใหญ่)
 • บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จํากัด
 • บริษัท เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอรี่ จํากัด
 • บริษัท ยูนีซัน จํากัด
 • ห้างหุ้นส่วนจํากัด จีไอเอส ฟาร์มา
 • บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จํากัด
 • บริษัท ถ้วยทองโอสถ จํากัด
 • บริษัท ซินต้า คอร์ปอเรชั่น จํากัด
 • บริษัท ไทยนครพัฒนา จํากัด