สารจากบุคคลสำคัญในการจัดงานครบรอบ 100 ปี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

สารนายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
ดร.ศิริรัช โรจนพฤกษ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2020 นี้โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ของพวกเราก่อตั้งมาครบ 100 ปี ทางสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลและโรงเรียน เซนต์คาเบรียล ได้กําหนดจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ที่สุด ให้สมกับที่โรงเรียนของเรามีอายุยืนนานถึง 100 ปี ให้การ ศึกษาอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ เพียบพร้อม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม เป็นคนมีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้ อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข มีศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลที่มีชื่อ เสียง ทํางานรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างมากมายเป็นที่ ประจักษ์ ประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งส่วนราชการและภาค เอกชน เป็นที่ภาคภูมิใจของพวกเราชาวเซนต์คาเบรียลเป็น อย่างยิ่ง แม้ว่าในช่วงประวัติทางการศึกษาอันยาวนานของ โรงเรียนเซนต์คาเบรียลจะมีบางช่วงที่เกิดปัญหาและอุปสรรค แห่งความยากลําบากบ้างก็ตาม แต่ด้วยความมุ่งมั่น ความ เพียรพยายามของบราเดอร์ผู้บริหาร ครูอาจารย์ รวมทั้งการ สนับสนุนของผู้ปกครอง ทําให้โรงเรียนของเราผ่านพ้นปัญหา ทุกอย่างมาได้ด้วยดี และมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในระบบการ ศึกษาของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ทําให้มาตรฐานทางการ ศึกษามีผลดีสูงยิ่งกว่าเดิม เป็นที่ยอมรับของสังคมปัจจุบัน ในโอกาสพิเศษอันยิ่งใหญ่ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ผมในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่า เซนต์คาเบรียล ขอให้พวกเราชาวเซนต์คาเบรียลทุกคนมี สุขภาพพลานามัยแข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นตลอดไป

ในโอกาสที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียลฉลองครบรอบ 100 ปี ขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้า และร่วมแสดงความยินดีกับคณะ ภราดา ศิษย์เก่า คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน ตลอดจน พนักงานทุกคนที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานภารกิจ ด้านการศึกษาและด้านคุณธรรม ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน จนเป็นโรงเรียนเซนต์คาเบรียลในปัจจุบัน
เซนต์คาเบรียลตามกาลเวลาเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความ สําเร็จ ความภาคภูมิใจ ความรัก ความผูกพัน ต่อสถานที่ของ บรรดาผู้ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน อดีตของสถานที่แห่งนี้ ตั้งแต่ เริ่มก่อตั้งโดยภราดาคณะเซนต์คาเบรียล เมื่อ ค.ศ. 1920 มี ภราดามาร์ติน เดอ ตูรส์ เป็นอธิการคนแรก บรรดาคณะภราดา และคณะครูทําการสอน อบรมบ่มเพาะนักเรียนให้มีความดีงาม จนสําเร็จการศึกษาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมีคุณภาพ ประสบความ สําเร็จในชีวิตอย่างมากมาย ดังมีตัวอย่างของเกียรติคุณความดี ของบรรดาศิษย์เก่าใน Hall of Fame ด้านต่างๆ เป็นคนดีของ สังคม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้คือเครื่องเตือนใจให้เราระลึกถึงบุญคุณของ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ด้วยความกตัญญูรู้คุณเป็นแบบ อย่างให้นักเรียนรุ่นหลังๆ หรือรุ่นปัจจุบันได้สืบทอดเจตนารมณ์ ของความดีงามเช่นนี้สืบต่อไป
ขอให้การฉลองครบรอบ 100 ปี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เป็นการฉลองที่เต็มเปี่ยมด้วยความผูกพันระหว่างบรรดาศิษย์ เก่า และศิษย์ปัจจุบันเปรียบเสมือนพี่น้องที่อยู่ในครอบครัว เดียวกัน ร่วมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับบรรดาคณะภราดา คณะ ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียนทุกๆคนในการขับเคลื่อนให้ โรงเรียนเซนต์คาเบรียลมีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

สารประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์

สารนายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
นายดุละดิลก ดุละลัมพะ

ในโอกาสที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ซึ่งเปรียบ เสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเรามีอายุครบ 100 ปี ในปี 2020 ศิษย์เก่าทุกรุ่น จะได้มารวมตัวกันฉลองความสําเร็จ อัน ยิ่งใหญ่นี้ มารวมตัวกันรําลึกถึงบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธ์ ประสาทวิชาความรู้ให้พวกเราชาวน้ําเงินขาว ให้ได้มีศักดิ์ศรี และยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติอีกทั้งเพื่อมาพบปะ สังสรรค์กับเพื่อนร่วมรุ่น รวมทั้งรําลึกถึงเพื่อนที่จากไปแล้ว ศิษย์เก่ามากมายหลายคน มีส่วนร่วมในการ พัฒนาชาติ ทั้งนี้ เพราเขาได้รับการศึกษา ได้รับการอบรม ปู พื้นฐานของการสร้างชีวิตที่มีค่า จากคณะภราดาและครู โรงเรียนของเรา ทําให้เป็นคนดีที่สังคมยอมรับ เป็นคนเก่งที่ ใช้ความสามารถช่วยพัฒนาสังคมที่ตนอยู่ นี้คือคุณความดี นี้ คือผลพวงที่ศิษย์เก่าได้รับจากโรงเรียน ถือว่าครูมีพระคุณ อย่างยิ่ง ในทางกลับกัน ศิษย์เก่าเหล่านั้น ต่อมาได้มีความ เจริญก้าวหน้า ในการงาน มีตําแหน่งใหญ่โต มีความรับผิด ชอบสูง ก็ได้ตอบแทนโรงเรียน โดยการได้สร้างชื่อเสียงให้กับ โรงเรียน จนทําให้โรงเรียนเซนต์คาเบรียลเป็นโรงเรียนชั้นนํา เป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้าง ซึ่งพวกเราทุกคนสมควรภูมิใจ การจัดงานครบรอบ 100 ปีของโรงเรียน บ่ง บอกถึงความสามัคคีกลมเกลียวของศิษย์เก่า ก่อให้เกิดความ รัก ความผูกพันอย่างต่อเนื่อง ขอให้พวกเราศิษย์เก่าทั้งหลาย มาร่วมช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรืองสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน อันเป็นที่รักของเรา สืบต่อไป
ด้วยความสํานึกในพระพรและพระเมตตาของพระเป็นเจ้า ขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่ทรงประทานแรงบันดาลใจให้แก่ บรรพชนผู้ก่อตั้ง คณะภราดาและคณะครู ได้ตระหนักและเห็น ความสําคัญต่อการจัดการศึกษาอบรมให้แก่เด็กและเยาวชน ร่วม กันสืบทอดเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เซนต์คาเบรียลอย่างต่อเนื่อง 100 ปีขอรําลึกถึงบรรพชนทุกท่าน ด้วยจิตกตัญญูรู้คุณ จากอดีตถึงปัจจุบัน อาจจะกล่าวได้ว่า โรงเรียน เซนต์คาเบรียล ได้ดําเนินการให้การศึกษาอบรมกับบรรดา เยาวชนทุกระดับ ทั้งนี้ด้วยตระหนักดีถึงภารกิจอันสําคัญยิ่งนี้ จึง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าเป็น ลําดับ ทั้งทางด้านวิชาการและบุคลากรที่ทุ่มเทเอาใจใส่ใน นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ จึงขอให้ชาวเซนต์คาเบรียลทุก คนมีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ของตน ยึดมั่นในศีลธรรม คุณงามความดี กล้าหาญ อดทน และเสียสละ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้และการ ยืนหยัดรักษาความดีงามอีกทั้งมุ่งมั่นที่จะบําเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ อื่นและสังคม สมดังคําคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่า “ LABOR OMNIA VINCIT วิริยะอุตสาหะนํามา ซึ่งความสําเร็จ” อันเป็นประดุจแนวทางของการดําเนินงานใน การให้การศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้ประสบ กับความเจริญและความเป็นเลิศทางการศึกษาให้ก้าวไกลตลอด

สารผู้อํานวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ภราดา ดร.มณทล ประทุมราช

สารนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียล นายเกษม แจ่มนิลกุล

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2463 โรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้ดําเนิน การภายใต้แนวทางและจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอมงฟ อร์ต เซนต์คาเบรียลได้สร้างศิษย์เก่าจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อไปเป็นบุคลากรที่ มีคุณภาพให้สังคมอย่างต่อเนื่อง จวบจนผ่านกาลเวลามาครบ 100 ปี โรงเรียนของเราได้รับการยอมรับจากสังคมในฐานะหนึ่งในสถาบันการ ศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเต็มภาคภูมิ ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนนี้เป็นปีที่เราทุกคนที่เป็นส่วน หนึ่งของประชาคมเซนต์คาเบรียลทั้งคณะผู้บริหาร ภราดา คณะครู พนักงาน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน จะร่วมกันเฉลิมฉลอง ประวัติศาสตร์และความสําเร็จที่ผ่านมาในอดีต มิเพียงเท่านั้นพวกเรา ยังมีพันธกิจที่จะสานต่อและต่อยอดจากสิ่งเดิมที่คณะภราดา คณาจารย์ และศิษย์เก่าได้ร่วมกันสร้างเอาไว้ ผมขอร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติในงานครบรอบ 100 ปีของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล การ ประสบสําเร็จในการดําเนินชีวิตของทุกท่านจะถูกถือเอาเป็นแบบอย่าง โดยศิษย์รุ่นหลัง และจะเป็นแนวทางในการสร้างสรรสิ่งดีงามให้สังคม สืบไป
โรงเรียนเซนต์คาเบรียลตั้งมาได้ 100 ปีแล้ว สร้างบุคลากร ออกไปจํานวนมากมายกระจายอยู่ในสาขาอาชีพต่างๆ ศิษย์เก่า จํานวนไม่น้อยมีความสามารถสูง และได้ก้าวหน้าขึ้นเป็นบุคคล ระดับผู้นําในวงการต่างๆ ทุกวงการ ตั้งแต่การเป็นผู้บริหารระดับ สูงของประเทศ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยราชการระดับกระทรวง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บริหารสูงสุดในวงการแพทย์ ผู้บริหาร สูงสุดขององค์กรของรัฐที่สําคัญ นักวิชาการที่มีผลงานดีเด่น ระดับชาติ ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยที่สําคัญ นักธุรกิจที่ ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ นักกีฬาทีมชาติ ในกีฬาหลายประเภท ศิลปินที่มีความสามารถชั้นแนวหน้าของ วงการ และผู้ที่มีผลงานดีเด่นจนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่ง ชาติศิษย์เก่าที่อุทิศตนในการทําประโยชน์ให้แก่พระศาสนาและให้ แก่สังคม เพื่อช่วยผู้ป่วยที่ยากไร้คนพิการและสังคมทั่วไป โดยบาง ท่านได้รับการยกย่องให้รับรางวัลอันมีเกียรติในภูมิภาคเอเชีย ตลอด จนศิษย์เก่าที่ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรระดับโลก คณะกรรมการจัดงานได้รวบรวมรายชื่อศิษย์เก่าที่ได้ก้าวขึ้น เป็นบุคคลระดับผู้นําในวงการต่างๆเท่าที่ข้อมูลจะอํานวย เพื่อเป็น หลักฐานว่าการศึกษาของโรงเรียนเซนต์คาเบรียลสามารถสร้าง บุคลากรที่มีความสามารถได้หลากหลาย สามารถก้าวหน้าจนขึ้น เป็นบุคคลระดับผู้นําได้ ไม่ว่าจะอยู่ในวงการใดสาขาอาชีพใด ในงานฉลอง 100 ปีฯ ครั้งนี้ ได้นําเสนอประวัติย่อของบุคคล ระดับผู้นําเหล่านี้ ให้เป็นที่ชื่นชมของเพื่อนศิษย์เก่าทั่วไป และให้ เป็นตัวอย่างแก่ศิษย์เก่ารุ่นน้อง ตลอดจนศิษย์ปัจจุบัน เพื่อให้มีกําลัง ใจว่าชาวเซนต์คาเบรียลสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าขึ้นเป็น บุคคลระดับผู้นําในสาขาอาชีพต่างๆ ได้เสมอตามตัวอย่างที่รุ่นพี่ได้ ทําไว้ นอกจากนี้ในบริเวณงานได้จัดให้มีนิทรรศการที่เปิดโอกาสให้ ศิษย์เก่าทุกคนที่มาในงานได้สัมผัสบรรยากาศของโรงเรียนในอดีต และยังเปิดโอกาสให้ได้พบและคารวะครูรุ่นเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วย การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากศิษย์เก่า ทุกรุ่น ตั้งแต่ผู้บริหารบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด ที่สนับสนุน เครื่องดื่มและเบียร์ทั้งหมด ศิษย์เก่าอีกกว่า 50 ราย ที่สนับสนุนซุ้ม อาหารทั้งหมดในงาน ศิษย์เก่าอีกหลายราย ที่บริจาคสนับสนุน ตลอดจนศิษย์เก่าอีกเป็นจํานวนมากที่ช่วยซื้อโต๊ะในราคาพิเศษ ทําให้สมาคมมีรายได้สําหรับการจัดงานฉลองครั้งนี้ ให้ลุล่วงไปได้ ซึ่งผมในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานฯ ขอขอบคุณศิษย์เก่า ที่มีใจรักโรงเรียนและให้การสนับสนุนในครั้งนี้ หากงานฉลองครั้งนี้ มีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่อง ผมขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

สารประธานคณะกรรมการจัดงาน ครบรอบ 100 ปี
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ม.ร.ว.ปรีดียาSS เทวกุล