ศิษย์เก่าเชิดชูเกียรติในโอกาศครบรอบ 100 ปี SGA Leaders Board

ศิษย์เก่าที่เป็นองคมนตรี

มีนาคม 2518 – สิงหาคม 2534

ธันวาคม 2534 – 2558

กรกฏาคม 2544 – พฤษภาคม 2547

ตุลาคม 2537 – ธันวาคม 2559

ประธานองคมนตรี ณ ปัจจุบัน
พฤศจิกายน 2546 – ปัจจุบัน

มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน

ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี

มกราคม 2551 – กันยายน 2551
รองนายกฯ – รัฐมนตรีว่าการหลายสมัย

ตุลาคม 2549 – มกราคม 2551
ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มกราคม 2549 – กันยายน 2551

ศิษย์เก่าที่ได้เป็นรองนายกรัฐมนตรี

อดีตรองนายกรัฐมนตรี
อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อดีตรองนายกรัฐมนตรี
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อดีตรองนายกรัฐมนตรี
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อดีตรองนายกรัฐมนตรี
อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง

อดีตรองนายกรัฐมนตรี
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
อดีตรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อดีตรัฐมนตรีอีกหลายสมัย

อดีตรองนายกรัฐมนตรี
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
อดีตรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ดูแลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2 สมัย 

อดีตรองนายกรัฐมนตรี
อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง

อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
อดีตรองนายกรัฐมนตรี
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

อดีตรองนายกรัฐมนตรี 2 สมัย
อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง

อดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ

อดีตรองนายกรัฐมนตรี
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

อดีตรองนายกรัฐมนตรี
อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
อดีตรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวง

ศิษย์เก่าที่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ในสมัยนายกรัฐมนตรี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 2 สมัย

อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ศิษย์เก่าที่เป็นผู้บริหารทางการแพทย์แพทย์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2513-2521

ผู้ร่วมก่อตั้ง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
หนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล สมิติเวช

หนึ่งในผู้ก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ผู้อำนวยการคนแรกโรงพยาบาลรามาธิบดี และกรรมการก่อตั้ง โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

หนึ่งในผู้ก่อตั้งภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และยังเป็นผู้ก่อตั้งภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีผู้ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กุมารแพทย์มือฉมังลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย
อดีตหัวหน้าภาควิชากุมารฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กรรมการและผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ
อดีตผู้อำนวยการที่ศูนย์แพทย์พัฒนา

อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานกรรมการบริษัท เจตนิน จำกัด
อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อดีตอุปนายกแพทยสภา
อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อดีตนายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อดีตนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ

ศิษย์เก่าที่ได้เป็นปลัดกระทรวง หรือผู้บริหารของส่วนราชการ

อดีตเลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ อดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

 อดีตรองเลขาธิการพระราชวัง
ปี 2530-2559

เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง
(คนแรก) จาการ์ตา และกรุงวอชิงตัน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 2 สมัย

อดีตเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.

อดีตผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม

อดีตเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.
อดีตเลขาธิการพระราชวัง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อดีตเลขาธิการและกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อดีตเลขาธิการ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ อดีตราชองครักษ์พิเศษ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม
อดีดปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตรองประธานสถาบันพระปกเกล้า

อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน 

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด (หลายจังหวัด)
อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อดีตอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
อดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น สภาปฏิรูปแห่งชาติ

อดีตอัยการสูงสุด

อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

อดีตผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อดีตกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
อดีตประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักนายกรัฐมนตรี

ปลัดกระทรวงการคลัง

ศิษย์เก่าที่ได้เป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพ

ผู้บัญชาการทหารเรือ ปี 2536-2539

ผู้บัญชาการทหารเรือ ปี 2540-2541

ผู้บัญชาการทหารเรือ ปี 2541-2543

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปี 2545-2546
ผู้บัญชาการทหารบก ปี 2541-2545

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปี 2544-2545

ผู้บัญชาการทหารบก ปี 2545-2546
อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปี 2546-2547

ผู้บัญชาการทหารบก ปี 2547-2548

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปี 2551-2552

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ปี 2551-2555

ผู้บัญชาการทหารบก ปี 2557-2558

ผู้บัญชาการทหารบก ปี 2561-ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่ได้เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรของรัฐ

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ปี 2514-2516

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ปี 2517-2519

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ปี 2532-2535

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ปี 2535-2537

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่ 17

ผู้ว่าการประปานครหลวง
ปี 2530-2538

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ปี 2539-2545

ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี 2547-2550

อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ปี 2545-2549

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ปี 2545-2553

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ปี 2552-2554

ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน
ปี 2547-2550

 เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ปี 2558-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ปี 2559-ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่เป็นข้าราชการ ที่มีบทบาทสำคัญ ควรแก่การยกย่อง

อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ ปี 2523-2528
อดีตอธิบดีกรมสรรพากร ปี 2528-2529
อดีตอธิบดีกรมศุลกากร ปี 2529-2533

อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปี 2540-2542
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ปี 2542-2546

ศิษย์เก่าที่เป็นนักวิชาการ ที่มีผลงานดีเด่น

นักวิจัย นักวิชาการเกษตรผู้บุกเบิกวงการกล้วยไม้ของประเทศไทยสู่สากล

ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปี 2540
นักวิทยาศาสตร์อาวุโสดีเด่น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี 2548

หนึ่งในลูกทีมจำลองแบบชิ้นส่วนระบบลงจอดของงานอวกาศในบริษัทคู่สัญญาของมาร์ติน มาเรียทต้า (ปัจจุบันได้ควบรวมกิจการกลายเป็นบริษัทล็อกฮีด มาร์ติน) ซึ่งเป็นผู้สร้างยานอวกาศไวกิ้งให้กับองค์การนาซาของสหรัฐอเมริกาเพื่อนำไปใช้ในภารกิจสำรวจดาวอังคาร

 “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2527)
รางวัล ASEAN Science and Technology Meritorious Service Award จากองค์การอาเซียน (2541)
รางวัลผลงานวิจัยเกียรติยศ สกว.  (2546)
“นักวิทยาศาสตร์อาวุโส” จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2554)
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเคมี

นักวิชาการด้านโบราณคดีและมานุษยวิทยาชาวไทย เจ้าของ”รางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกูโอกะ” ปี 2550

ผู้อำนวยการศุนย์วิจัยนิวตรอน พลังงานสูง ปี 2534-2549
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
ปี 2556–ปัจจุบัน

รางวัลสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์ 4 ครั้ง ระหว่าง ปี 2522 – 2535
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย ปี 2529
รางวัลงานวิจัยดีเด่นเกี่ยวกับควอนตัมดอท ในปี 2546
บุคคลดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2553

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2537
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2547

นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ปี 2531 ,ปี 2545 , ปี 2548
รางวัลบุคคลดีเด่นที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ปี 2549

ศิษย์เก่าที่ช่วยเหลือสังคม

“หมอห้าบาท” ที่เปิดคลินิกที่ซอยระนอง 1 ถนนพระราม 5 ตั้งแต่ปี 2507 ช่วยเหลือคนจนผู้ยากไร้ ด้วยการคิดค่ารักษาตั้งแต่5 บาท ไปจนถึงสูงสุด 70 บาท หมอเคยบอกลูกศิษย์ว่า จะขออยู่จนในหลวงจากไป และหมอก็สิ้นใจเมื่อ 9 พ.ย. 2559 หลังในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตเพียงไม่ถึงเดือน

นายแพทย์ผู้เสียสละประจําทํางานที่โรงพยาบาลในชนบท ห่างไกลที่อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตลอดชีวิต จนเกษียณอายุ ในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่สอด (ตุลาคม 2553-กันยายน 2556) ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ปี 2549

ศิษย์เก่าที่มีดวงตาพิการ ผู้ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของคนตาพิการ และผู้พิการทุกประเภท ผลักดันพระราชบัญญัติฟื้นฟู สมรรถภาพผู้พิการ ปี 2534 ทําให้คนพิการได้รับสิทธิ เรื่องระบบโควต้า จากสถานประกอบการในการจ้างงาน
คนพิการ
ผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน
รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาสังคม ปี 2544
รางวัลหอเกียรติยศ บุคคลพิการต้นแบบ ปี 2551

ศิษย์เก่าที่อุทิศตนเพื่อศาสนา

บรรพชาอุปสมบทเมื่อปี 2489
บําเพ็ญพรตเป็นพระสงฆ์สายปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในวัดป่า สายอีสาน
เป็นที่ยอมรับว่าเป็นพระสงฆ์ที่บรรลุธรรมชั้นพระอริยเจ้า พูดภาษาได้ถึง 6 ภาษา
พระธรรมทูตที่เดินทางไป เผยแผ่พระศาสนาในต่างประเทศ กว่า 30 ปี ใน เม็กซิโก สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ จีน เยอรมัน อเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น

เจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน ปี 2514 -2516
อธิการบดีสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน ปี 2516 – 2519
เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน ปี 2519-2522
เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ปี 2522-2526
อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ปี 2526 2529
พระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑล เชียงใหม่ ปี 2530-ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่อุทิศตนเพื่อการศึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2518-2522

ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเมื่อ 30 พฤษภาคม 2511
อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย

ผู้ก่อตั้งและอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ปี 2521-2545
ปัจจุบันเป็นอธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ผู้ประศาสน์การการและผู้บริหารสูงสุด กลุ่มสถานศึกษา เซนต์จอห์น ตั้งแต่ปี 2503
นายกสภา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปี 2532-2550

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พฤศจิกายน 2522-มกราคม 2526

นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปี 2531–2537 และ ปี 2541–2555

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปี 2534–2538

ผู้จัดการโรงเรียนเกษมพิทยา และอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค ปี 2514-ปัจจุบัน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปี 2536-ปัจจุบัน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สิงหาคม 2541–ตุลาคม 2547

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
พฤศจิกายน 2545-ปัจจุบัน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
พฤศจิกายน 2554-ปัจจุบัน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สิงหาคม 2559-ปัจจุบัน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
ปี 2540-ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ

ประธานกรรมการ บริษัท กระดาษไทย – สก๊อตต์ จํากัด ปี 2534-2537
ประธานกรรมการ บริษัท สยามกลการ จํากัด ปี 2538-2542
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KPN ปี 2535–2547
ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่ม KPN

อดีตประธานและกรรมการผู้จัดการ ผู้ก่อตั้ง บริษัทอนามัยภัณฑ์ ในปี 2507 และ
บริษัทกระดาษไทย – สก๊อตต์ จํากัด ในปี 2514

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จํากัด
ปี 2510-2531
ประธานกรรมการ เครือเบทาโกร
ปี 2531-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด
พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน
ผู้บริหารยุคใหม่ที่สร้างการเติบโตให้กับ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จํากัด ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม จนเป็นที่รู้จักและ ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งยังสร้างการ เจริญเติบโตสู่ธุรกิจใหม่อีกหลายประเภท

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท คอมลิงค์ จํากัด ปี 2532
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมลิงค์ จํากัด
มกราคม 2537-ธันวาคม 2544
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทในกลุ่มคอมลิงค์ จํากัด
มกราคม 2545-ปัจจุบัน
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ
บริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2553-ปัจจุบัน

ผู้ที่ซื้อกิจการ บริษัท มาลีสามพราน จํากัด มาปรับปรุงใหม่
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)
ปี 2538–2559
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ปี 2559-2561
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา และประธานกิตติมศักดิ์
บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ผู้ก่อตั้ง บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จํากัด ในปี 2538
ซื้อหุ้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค
จํากัด (มหาชน) ในปี 2540
ตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติมเพื่อทําธุรกิจขายปลีกและส่งออกสินค้าของทั้งกลุ่ม ในปี 2548
รับสินค้าของโรแยล เซรามิค อุตสาหกรรม มาจัดจําหน่าย
ผ่านเครือข่ายไดนาสตี้ ตั้งแต่ปี 2560
ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของ บริษัทในเครือทั้งกลุ่ม

กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ปี 2535-2547
กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่นําธนาคารฝ่าวิกฤตการเงิน 2540 และพัฒนาเข้าสู่ยุคใหม่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) ปี 2547 ถึงต.ค. 2562
ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ปี 2556 ถึงปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บริษัท น้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัทน้ําตาลในกลุ่มอีก 3 บริษัท ประธานกรรมการของบริษัทในกลุ่มอีก 12 บริษัท ซึ่งขยายเข้าไปในธุรกิจเซรามิค ผงชูรส Biotech โรงไฟฟ้า วัสดุสมัยใหม่ Real Estate และการค้าส่งออก ฯลฯ

ร่วมก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการ บริษัท บุญถาวร
เซรามิค จํากัด ตั้งแต่พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบันก่อตั้งและเป็นประธาน ฮาโก้กรุ๊ป ผลิตก๊อกน้ําแบรนด์ดัง
ส่งขายทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบันขยายธุรกิจบริษัท สตาร์โฮมบีชรีสอร์ท ในกิจการโรงแรม หลายแห่งตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ปี 2547-ปัจจุบัน
กรรมการผู้อํานวยการ บริษัท วีวรรณแอสเสท จํากัด ปี 2551-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ปี 2560-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ปี 2530-ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บริษัท สามารถเทเลคอม จํากัด (มหาชน) ปี 2530-ปัจจุบัน

ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ไทยนครพัฒนา จํากัด ที่บุกเบิกธุรกิจ ในอินโดจีน เริ่มจากโรงแรม Royal Phanom Penh ตามด้วยกิจการโทรทัศน์ช่อง 5 ของกัมพูชา โรงแรม Softel Angkor, สนามกอล์ฟ Phokheethra Country Club, บริษัท T.N.P. Healthcare (Cambodia), บริษัท ไทยเมด จํากัด ประเทศลาว และ บริษัท ไทยนครพัฒนา (เวียดนาม) จํากัด

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP
(กลุ่มกระทิงแดง) ปี 2537-ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) ปี 2555-ปัจจุบัน
บริษัท ทีซีซีโลจิสติคแอนด์แวร์เฮ้าส์ จํากัด ปี 2558-ปัจจุบัน
บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ปี 2559-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัทในเครืออีก 12 แห่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มกราคม 2559-ปัจจุบัน
ประธานสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ สหราชอาณาจักร และประธานสโมสรฟุตบอล เอาด์ เฮเวอร์ลี ลูเวิน ประเทศเบลเยี่ยมในปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่เป็นแนวหน้าด้านสื่อสารมวลชน

ผู้ร่วมก่อตั้ง และบรรณาธิการบริหารคนแรกของหนังสือพิมพ์ประชาชาติ ในปี 2516
ผู้ริเริ่มก่อตั้งหนังสือพิมพ์ข่าวธุรกิจ ชื่อ เข็มทิศรายวันในปี 2520 ต่อมาใช้ชื่อ “ประชาชาติธุรกิจ”
ผู้ร่วมก่อตั้งหนังสือพิมพ์ “มติชนรายวัน”
บรรณาธิการอํานวยการใหญ่หนังสือในเครือมติชน ปี 2520 – ปัจจุบัน

บรรณาธิการบริหารและหัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรกฎาคม 2531 – ปัจจุบัน

อดีตผู้ประกาศข่าวช่อง 5
อดีตโฆษกประจําสํานักสํานักนายกรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ และรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รางวัลโทรทัศน์ทองคํา
สาขาผู้อ่านข่าวดีเด่นชาย ปี 2537
รางวัลเมขลา ผู้ใช้ภาษาไทยทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ปี 2536 และ 2544

สื่อมวลชนข่าวกีฬายอดเยี่ยม
รางวัลเมขลา ผู้บรรยายกีฬาดีเด่น ปี 2535, 2547
รางวัลโทรทัศน์ทองคํา ผู้บรรยายกีฬาดีเด่น ปี 2535 2536 2537, 2558 และ 2560
รางวัลพระราชทานเทพทอง บุคคลดีเด่น สาขาวิทยุโทรทัศน์ ปี 2547,2550
รางวัลนาฏราช ผู้บรรยายยอดเยี่ยม ปี 2552, 2557, 2558

ศิษย์เก่าที่เป็นศิลปินด้านวงการบันเทิง

พระเอกละครโทรทัศน์รุ่นแรกของช่อง 4 บางขุนพรหม เล่นละครมากมายหลายเรื่อง ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ เรื่องขุนศึก ของไม้เมืองเดิม ต่อมาเป็นนักแสดงอาวุโสและนักพากย์ภาพยนตร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศคนทีวี ในพิธีประกาศรางวัล โทรทัศน์ทองคํา ปี 2547

นักร้องและนักดนตรี อดีตสมาชิกวงดิอิมพอสซิเบิล และวงโอเรียนเตลฟังค์
นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ของวงการเพลงไทยยุคใหม่ ผู้บุกเบิกแนวเพลงสตริงอันทันสมัยให้กับวงการเพลงไทย
และผู้นําแนวเพลงร็อค ป๊อบ แดนซ์ โมเดิร์นแจ๊ส พังค์ เข้ามาประยุกต์กับเพลงไทย
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แกรมมี่ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด และผู้ปลุกปั้นศิลปินให้มีชื่อเสียงมากมาย

ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากลที่มีชื่อเสียงจํานวนมาก รวมทั้งเพลง “รักนิรันดร์” และ “พี่ชายที่แสนดี” และเป็น โปรดิวเซอร์ให้ศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย ได้รับรางวัลพระราชทานสุรัสวดี ปี พ.ศ.2544 จากเพลง “กีรติ” ในภาพยนตร์เรื่อง “ข้างหลังภาพ”

ผู้กํากับ นักเขียนบท และโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ กํากับภาพยนตร์และอํานวยการสร้างภาพยนตร์มาแล้วหลายเรื่อง และได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคํา ผู้กํากับภาพยนตร์ ยอดเยี่ยม ปี 2545 และปี 2548

นักดนตรี นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์ที่อาเรนจ์เพลงมานับจํานวนไม่ถ้วน เป็นที่ยอมรับของศิลปินนักร้องทุกคนว่าเป็นโปรดิวเซอร์ คอมโพสเซอร์ และอาเรนเจอร์ที่เก่งที่สุดในปัจจุบันโปรดิวเซอร์หลักของ บริษัท แกรมมีเอนเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด 

นักแสดง พิธีกร และผู้จัดละคร ที่มีฝีมือครบเครื่อง
รางวัลนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น เทพทอง ครั้งที่ 18
รางวัล “คนไทยตัวอย่าง” ปี 2561 สาขาศิลปินดารา นักแสดงตัวอย่างดีเด่น
รางวัล จตุโลกบาล ต้นแบบคนดี 4 ทิศ ปี 2561

นักแสดงละครทีวี ตั้งแต่ปี 2524
รางวัลตุ๊กตาทอง ผู้แสดงประกอบชาย ดีเด่น ปี 2530 ,รางวัลโทรทัศน์ทองคํา ดารานําชายดีเด่น ปี 2538, รางวัลเมขลา ผู้แสดงนําชายดีเด่น ปี 2540 และ ปี 2543

นักร้องและนักดนตรี ที่เป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงมากที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้ มีเสียงที่ทรงพลังและ ใช้ท่าทางประกอบการร้องที่ได้อารมณ์เต็มที่ ได้รับรางวัล Coke Music Award ปี 2535 ,รางวัล Fat Awards 6 ครั้ง ระหว่างปี 2546 – 2555 ,รางวัลมิวสิควีดีโอยอดเยี่ยม ปี 2545, 2548, 2559 รางวัลนักร้องชายแห่งปี 2551, 2552

นักแสดงนําฝ่ายชายและนักร้อง มีผลงานแสดงละครชั้นแนวหน้า ได้รับรางวัลเมขลา ปี 2535 และ 2543, นักแสดงยอดเยี่ยม ปี 2556 และ 2560, ศิลปินดีเด่นต่อต้านยาเสพติด ปี 2544, กิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ดาราคุณธรรม จาก สํานักงานพระพุทธศาสนา

นักแสดงนําฝ่ายชาย ได้รางวัลนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมสาขาละครโทรทัศน์ ปี 2554, ดารานําชายต่างประเทศยอดเยี่ยมของจีน ปี 2554 และ 2555, นักแสดงยอดเยี่ยมของเอเชีย ปี 2555

ผู้กํากับและนักเขียนบทภาพยนตร์ ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคํา ผู้กํากับภาพยนตร์ ยอดเยี่ยม ปี 2546 และปี 2549, รางวัลพระราชทานสุรัสวดี บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี 2549

ศิษย์เก่าที่เป็นนักกีฬาระดับประเทศ

อดีตนักแบดมินตันทีมชาติ รุ่นชนะเลิศ Thomas Cup และ All England, ชนะเหรียญทองชายคู่ในกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 5 ที่กรุงเทพมหานคร ปี 2510, ชนะเหรียญเงินชายคู่ ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่ประเทศมาเลเซีย ปี 2510

อดีตหัวหน้านักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย ชุดชนะเลิศ เยาวชนชิงแชมป์เอเชีย (ถ้วยทอง) ปี 2505, ชนะเลิศฟุตบอลกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 3 ประเทศมาเลเซีย ปี 2508, อดีตหัวหน้าทีมนักฟุตบอลทีมชาติและโค้ชฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย ปี 2507 – 2516
ปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารและเหรัญญิกของมูลนิธิจุฬาภรณ์

อดีตนักฟุตบอลทีมชาติ ตําแหน่งผู้รักษาประตู ปี 2499-2502

กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2535–2539
อดีตนักแบดมินตันทีมชาติ, แชมป์โลกแบดมินตันชายคู่อายุเกิน 65 ปี ในปี 2550, 2552, 2554 และ 2556, แชมป์โลกแบดมินตันชายเดี่ยวอายุเกิน 70 ปี ในปี 2556, แชมป์โลกแบดมินตันชายเดี่ยวอายุเกิน 75 ปี ในปี 2562

อดีตแชมป์แบดมินตันเยาวชนนักเรียนอาเซียน
ชนะเลิศชายคู่แบดมินตัน เป็นแชมป์ประเทศไทย ปี 2524
อดีตนักแบดมินตันทีมชาติ

อดีตนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือหนึ่ง ทีมชาติไทย
แชมป์แบดมินตันชายเดี่ยวประเทศไทย 9 ปี ปี 2527 – 2534 และ 2536
แชมป์แบดมินตันชายเดี่ยว US Open 2525, Swiss Open International 2526 และ India Invitation 2527

แชมป์แบดมินตันชายเดี่ยวประเทศไทย ปี 2560
เหรียญทองแดงแบดมินตัน ชายเดี่ยว World Championchip 2562
นักแบดมินตันทีมชาติไทย (ชายเดี่ยว) ในปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่ได้รับเชิดชูในฐานะ"ศิลปินแห่งชาติ"

นักประพันธ์เพลงไทยสากลที่มีชื่อเสียง ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล – ผู้ประพันธ์) พ.ศ. 2549 จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และรางวัลนราธิป ประจำปี พ.ศ. 2549 จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย เป็นสถาปนิกที่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัยในประเทศไทย

ศิษย์เก่าที่ได้รับยกย่องขององค์กรในระดับภูมิภาค

นักพัฒนาชุนชน  ที่ได้รับรางวัล บุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ในปี 2539 และได้รับรางวัล แมกไซไซ (Ramon Magsaysay Award) สาขางานบริการสาธารณะประจำปี 2541

ศิษย์เก่าที่ได้รับยกย่องขององค์กรในระดับโลก

ผู้อำนวยการองค์กร World Trade Organization ในปี 2545-2548 และ
เลขาธิการ องค์กร UNCTAD ของสหประชาชาติ ในปี 2548-2556

update ล่าสุด เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563