คณะกรรมการบริหารสมาคม พุทธศักราช 2563 – 2565

เพื่อให้การบริหารงานของสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ  อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ข้อ 15.2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ดังรายนามต่อไปนี้

ภราดา ดร.ประทีป ม.โกมลมาศ   นายกกิตติมศักดิ์

    ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช   นายกกิตติมศักดิ์

    ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์   นายกกิตติมศักดิ์

    นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ   นายกกิตติมศักดิ์

    นายกร ทัพพะรังสี   นายกกิตติมศักดิ์

    นายดุละดิลก ดุละลัมพะ   นายกกิตติมศักดิ์

    ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์   นายกกิตติมศักดิ์ 

1.  ดร.ประวิช รัตนเพียร   นายกสมาคม

2.  พลเอก อดิศร สุวรรณตรา   อุปนายก

3.  นายเรืองศิลป์ มงคลเกษม   อุปนายก

4.  พลเอก ชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์   อุปนายก

5.  นายวัลลภ พริ้งพงษ์   อุปนายก

6.  นายสมชัย ชัยชนะวงศ์   อุปนายก

7.  นายสัณห์ ธีระโกเมน   อุปนายก

8.  รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร   อุปนายกและประธานฝ่ายวิชาการ

9.  พลอากาศโท อภิชัย ระเบียบ   อุปนายกและประธานฝ่ายกีฬา

10. นายไชยันต์ ว่องวิวรรธน์   อุปนายก

11. ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต   อุปนายก

12. นายสุภชัย วีระภุชงค์   อุปนายก

13. พลตรี ณัฐพร คงสมพงษ์   อุปนายก

14. นายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา  อุปนายก

15. นายเกษม แจ่มนิลกุล   อุปนายก

16. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล   อุปนายก

17.  นายพนัส อัสสรัตนกุล   เลขาธิการ

18.  นายชุติพล รังสฤษติกุล   รองเลขาธิการและประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

19.  นายฐิติธร   บุพพารัมณีย์   รองเลขาธิการและประธานฝ่ายอาคารสถานที่

20.  ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ   รองเลขาธิการและประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

21.  นายสุขุม จันทร์เจริญสุข   เหรัญญิกและประธานฝ่ายจัดหารายได้และสวัสดิการ

22.  นายโชดก เนาพกาพรหม    รองเหรัญญิก

23.  นายวัฒนชัย ศรีพฤทธิ์เกียรติ   รองเหรัญญิก

24.  พันเอก คุณาวัฒน์ พูนขำ    นายทะเบียน

25.  นายธนพล บุญกุล   รองนายทะเบียน

26.  นายขัตติยะ ตั้งตรงจิตร   รองประธานฝ่ายจัดหารายได้และสวัสดิการ

27.  ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมิตระกูล   รองประธานฝ่ายจัดหารายได้และสวัสดิการ

28.  นายจิโรจ อัศววิชัย   รองประธานฝ่ายจัดหารายได้และสวัสดิการ

29.  นายทศพล เมธาจิตติพันธ์   รองประธานฝ่ายจัดหารายได้และสวัสดิการ

30.  นายนำลาภ เบ้าสุวรรณ   รองประธานฝ่ายจัดหารายได้และสวัสดิการ

31.   นายพลสินธุ์ ปวนะฤทธิ์   รองประธานฝ่ายจัดหารายได้และสวัสดิการ

32.  ดร.พิชญ์ รัตนเพียร   รองประธานฝ่ายจัดหารายได้และสวัสดิการ

33.  นายรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์  รองประธานฝ่ายจัดหารายได้และสวัสดิการ

34.  นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา   รองประธานฝ่ายจัดหารายได้และสวัสดิการ

35.  นายสุชน สอิ้งทอง   รองประธานฝ่ายจัดหารายได้และสวัสดิการ

36.  นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์   ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

37.  นายพรชัย หาญยืนยงสกุล   รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

38.  ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน   รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

39.  นายวีรทศ ขาวสำอางค์   รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

40.  นายศรัณย์ ศรีมาโนชญ์   รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

41.  นายสุชารีย์ แสงหาญ     รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

42.  นายศราวิน กฤษณวงษ์หงษ์   รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

43.  นายอาชววิชญ ปัณฑยางกูร   รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

44.  นายคณิศร จงดีวัฒนา   รองประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

45.  นายบุญเลิศ เปี่ยมทิพย์มนัส   รองประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

46.  นายประยุกต์ นิระฉัตรสุวรรณ์   รองประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

47.  นายปรีชา เล่าบุญลือ   รองประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

48.  เภสัชกร วรดิษฐ์ ภู่เจริญ   รองประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

 

49. นายการุณ วัชรศิริธรรม ประธานฝ่ายสาราณียกร

50. นายวัชรชัย พิเชฐพิริยะ รองประธานฝ่ายสาราณียกร

51. นายนพดล อินทรลิบ ประธานฝ่ายกฎหมาย

52. นายอนุชา จิตตานนท์ กรรมการและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายกฎหมาย

53. นายปรุงศักดิ์ เชาวน์ชาติ รองประธานฝ่ายกฎหมาย

54. ดร.สำคัญ โรจนถาวร รองประธานฝ่ายกฎหมาย

55. นายกษาณฑ์ ปิยาภิมุข รองประธานฝ่ายวิชาการ

56. นายกฤษฎา ซอสุวรรณมาศ รองประธานฝ่ายวิชาการ

57. นายพรชัย เครือกาญจนา รองประธานฝ่ายวิชาการ

58. นายธีระ สุวรรณกุล ประธานฝ่ายกิจการพิเศษ

59. นายโกวิทย์ สุวาณิชยกุล รองประธานฝ่ายกิจการพิเศษ

60. นายณัฐพงศ์ บุพพารัมณีย์ รองประธานฝ่ายกิจการพิเศษ

61. นายศรบรม กุลลาวัณย์ รองประธานฝ่ายกิจการพิเศษ

62. นายรชต โรจนเวทย์ รองประธานฝ่ายอาคารและสถานที่

63. นายพิสิษฐ์ องค์ทองคำธนา ประธานฝ่ายปฏิคมและรองประธานฝ่ายกีฬา

64. นายจุลินทร์ รังษีสิงห์พิพัฒน์ รองประธานฝ่ายปฏิคม

65. นายวรวัฒน์ วงศ์ศิริสิน รองประธานฝ่ายปฏิคม

66. นายประเสริฐ วชิรปราการสกุล รองประธานฝ่ายกีฬาและประธานกีฬาฟุตบอล

67. นายศักดิ์สิทธิ์ สุภาพรพงษ์ รองประธานฝ่ายกีฬาและประธานกีฬาบิลเลียด

68. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ รองประธานฝ่ายกีฬาและประธานกีฬากอล์ฟ

69. นายวรรัตน์ เป้าศิลา รองประธานฝ่ายกีฬา

70. นายปรีชา ลีละศิธร รองประธานฝ่ายกีฬาและรองประธานฝ่ายกีฬาฟุตบอล